แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

บริการการศึกษา

-ปฏิทินการศึกษา

-คำร้องทั่วไป

-บัตรถอนวิชาเรียน

-บัตรเปลี่ยนตอนวิชาเรียน

-บัตรเพิ่มวิชาเรียน

-คำร้อง ขั้นตอนการโอนรายวิชาของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ระดับ ปวช. และปริญญาตรี

-คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา(ธ.กรุงเทพ)

-คำร้องขอลงทะเบียน กรณีลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่

-คำร้องขอเอกสารการศึกษา

-คำร้องขอรับเงินประกันทรัพย์สินเสียหาย

-คำร้องขอลาออก

 

สหกิจศึกษา

ก่อนออกสหกิจศึกษา

-EAT COOP1-2 แบบคำร้องขอเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

-EAT COOP1-3 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา

-EAT COOP1-1 แบบขออนุญาตให้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ระหว่างสหกิจศึกษา

-EAT COOP2-1 แบบแจ้งรายละเอียดงาน

-EAT COOP2-2 แบบตอบรับการออกนิเทศงาน

หลังออกสหกิจศึกษา

-EAT COOP3-1 แบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 

ฝึกงานภาคฤดูร้อน

ก่อนฝึกงานภาคฤดูร้อน

-EAT SIP1-2 แบบคำร้องขอเข้าร่วมโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน

-EAT SIP1-3 ใบสมัครขอฝึกงาน

-EAT SIP1-1 แบบขออนุญาตให้ฝึกงานภาคฤดูร้อน

ระหว่างฝึกงานภาคฤดูร้อน

-EAT SIP2-1 แบบแจ้งรายละเอียดงาน

-EAT SIP2-2 แบบตอบรับการออกนิเทศงาน

หลังฝึกงานภาคฤดูร้อน

-EAT SIP3-1 แบบฟอร์มสรุปผลการฝึกงานภาคฤดูร้อน