ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์

ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ
  • ปรับปรุงปฏิกิริยาอีพอกซิเดชันของเอธีลีนภายใต้ระบบพลาสมาอุณหภูมิต่ำชนิดไดอิเล็คทริคแบร์ริเออดิสชาร์จโดยใช้แผ่นไดอิเล็คทริคสองแผ่น
2560
  • สังเคราะห์ และออกแบบกระบวนการขั้นต้นของ Biorefinery
2560