ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่

ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ
 • การควบคุมและวิเคราะห์การเผาไหม้แบบสารผสมบางของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเชิงพานิชย์
2561
 • การควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าสำหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่โดยใช้ระบบกักเก็บพลังงานในระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก
2561
 • ความสัมพันธ์ระหว่างสัณฐาณวิทยาและสมบัติของกราฟินพอลิแลกติกแอซิดนาโนคอมพอสิตเสริมความเหนียวด้วยอีพ็อกซี่ไดซ์ปาล์มออย
2561
 • การปรับแต่งค่าตัวควบคุมชนิด PID ของเครื่องผสมแบบภายในด้วยการอ้างอิงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
2560
 • การศึกษาการประมวลผลภาพสำหรับกระบวนการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของข้าวหอมมะลิ
2560
 • การวิเคราะห์ต้นทุนในการจัดการโลจิสติกส์ กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
2560
 • การศึกษาการเพิ่มสมรรถนะเครรื่องยนต์ดีเซลด้วยวิธีการปรับปรุงระบบอัดอากาศด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
2559
 • งานวิจัยวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 :วิธีวิจัยเชิงบุกเบิก
2559
 • ฟลายแบค – ฮาล์ฟบริดจ์ไมโครอินเวอร์เตอร์สำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า
2559
 • อัลกอริทึมของนิวรอลเนตเวร์คที่ใช้ในระบบคัดแยกเกรดของผลมังคุด
2559
 • ระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับเฝ้าสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของโค
2559
 • ผลของการดัดแปรพื้นผิวต่อสมบัติของวัสดุคอมโพสิทของยางธรรมชาติกับเส้นใยสับปะรดและเส้นใยป่านศรนารายณ์
2559
 • การหาค่าที่เหมาะสมหลายปัจจัยของความเร็วลมและการใช้พลังงานของโบล์เวอร์หอยโข่งโดยใช้การควบคุมแบบตรรกะคลุมเครือ
2559
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากกระบวนการรีฟอร์มิ่งกลีเซอรอลด้วยไอน้ำ และกระบวนการฟิชเชอร์ทรอปซ์ ผ่านแบบจำลองทางกระบวนการวิศวกรรมเคมี
2558
 • การผลิตถ่านกัมมันต์จากทุเรียนเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยใช้กรดฟอสฟอริกกระตุ้น
2558
 • ผลกระทบของพีเอชบนไครโอเจลของเคอร์คูมินในระบบอบแห้งเยือกแข็ง
2558
 • การศึกษาผลของแหล่งออกซิเจนที่ใช้ในปฏิกิริยาเอทธิลีนอีพอกซิเดชันในระบบประกายไฟฟ้าพลาสมา
2558
 • วิธีการลดกลุ่มข้อมูลสำหรับการสร้างฟังก์ชันรูปร่างของเนิร์บ
2558
 • การศึกษาความสัมพันธ์ของการสั่นสะเทือนกับการใช้พลังงานของมอเตอร์กระแสสลับ.
2558
 • การดูดซับทางชีวภาพของยากลุ่มเซฟาโลสปอรินจากน้ำเสียทางเภสัชกรรม
2558
 • การทดลองการตรวจสอบระบบการลดขนาดการสั่นสะเทือนที่แสดงผลผ่านระบบการเคลื่อนที่แบบคาบ
2558