ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ แหล่งทุน
  • การศึกษาปฏิกิริยาเอทธิลีนอีพอกซิเดชันในระบบประกายไฟฟ้าพลาสมา (ต่อเนื่อง 2 ปี)
2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฝ่ายวิชาการ)
  • ชุดสาธิตการผลิตเชื้อเพลิงเหลวสังเคราะห์จากชีวมวลระดับห้องปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง 2 ปี)
2559 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • การวิจัยและพัฒนาระบบชิ้นงานระบบอัตโนมัติ
2558 บริษัทไมโครเทคโปรดักส์