ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ
  • การศึกษากระบวนการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของข้างหอมมะลิโดยใช้การประมวลผลภาพร่วมกับการเรียนรู้ของเครื่อง
2561
  • วงจรแปลงผันแบบสองทิศทางสำหรับระบบกักเก็บพลังงานร่วมกับระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบแยกเดี่ยว
2561