งานบริการวิชาการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
เครื่องร่อนตะแกรงในอุตสาหกรรม (Sieve Shaker) 500.-บาทต่อ 1 ตัวอย่าง
เครื่องอบแห้งแบบถาด (Tray Dyer) 150.-บาทต่อ 1 ชั่วโมง
UV-VIS Spectrophotometer 300.-บาทต่อ 1 ตัวอย่าง
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
เครื่องทดสอบแรงอเนกประสงค์ (Universal Testing Machine : UTM)
– ทดสอบแรงดึง (Tensile) ไม่เกิน 50 KN 500.-บาทต่อ 1 ตัวอย่าง
– ทดสอบการโค้งงอ (Flexural) ไม่เกิน 50 KN 500.-บาทต่อ 1 ตัวอย่าง
– ทดสอบแรงกด (Compressive) ไม่เกิน 50 KN 500.-บาทต่อ 1 ตัวอย่าง
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต
รายการทดสอบทางด้านวัสดุพอลิเมอร์ (Polymers)
ทดสอบแรงดึง (Tensile) ไม่เกิน 50 KN 500.-บาทต่อ 1 ตัวอย่าง
ทดสอบการโค้งงอ (Flexural) ไม่เกิน 50 KN 500.-บาทต่อ 1 ตัวอย่าง
ทดสอบแรงกดอัด (Compression) ไม่เกิน 50 KN 500.-บาทต่อ 1 ตัวอย่าง
ทดสอบแรงกระแทก (Impact) 300.-บาทต่อ 1 ตัวอย่าง
ทดสอบความแข็ง (Hardness) 300.-บาทต่อ 1 ตัวอย่าง
ทดสอบหาค่าความหนืดของยาง (Mooney) 600.-บาทต่อ 1 ตัวอย่าง
ทดสอบหาค่าการสุกตัวของยางคอมปาวด์ (Moving Die Rheometer) 400.-บาทต่อ 1 ตัวอย่าง
เครื่องบดผสมพลาสติกและยาง (Internal Mixer) 700.-บาทต่อ 1 ชั่วโมง
เครื่องบดผสมพลาสติกแบบสกรูคู่ (Twin Screw) 800.-บาทต่อ 1 ชั่วโมง
เครื่องขึ้นรูปพลาสติกแบบกดอัด (Compression) 600.-บาทต่อ 1 ชั่วโมง
เครื่องบดผสมยางแบบสองลูกกลิ้ง (Two Roll Mills) 700.-บาทต่อ 1 ชั่วโมง
เครื่องบดพลาสติก (Grinding) 600.-บาทต่อ 1 ชั่วโมง
รายการทดสอบทางด้านวัสดุประเภทโลหะ (Metals)
ทดสอบความแข็งแบบไมโครวิคเกอร์ (Micro Vickers)
ทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์ (Rockwell)
ทดสอบแรงดึง (Tensile) ไม่เกิน 50 KN
ทดสอบการโค้งงอ (Flexural) ไม่เกิน 50 KN
ทดสอบแรงกดอัด (Compression) ไม่เกิน 50 KN
ทดสอบแรงกระแทก (Impact)
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Optical Microscope)
เตาเผาอุณหภูมิ ภายใต้บรรยากาศทั่วไป (High Temperature Furnance)
– อุณหภูมิต่ำกว่า 300 องศา 200.-บาทต่อ 1 ชั่วโมง
– อุณหภูมิต่ำกว่า 1,000 องศา 600.-บาทต่อ 1 ชั่วโมง
– อุณหภูมิต่ำกว่า 1,300 องศา 1,000.-บาทต่อ 1 ชั่วโมง
ค่าเตรียมชิ้นงานเพื่อดูโครงสร้างมหภาค/จุลภาค (Metallographic Samples Preparations)
– ค่าขัดเตรียมผิวชิ้นงาน (Grinding and/or polishing) 350.-บาทต่อ 1 ชั่วโมง
– ค่าวัสดุสิ้นเปลือง (Consumables) ขั้นต่ำ 1,000 บาท
ค่าตัดโลหะวิทยาแบบหล่อเย็น (Abrasine Cutting Machine)
– ใบตัด SIC 600.-บาทต่อ 1 ชั่วโมง
– ใบตัดเพชร (Diamon Cutting Wheel) 1,500.-บาทต่อ 1 ชั่วโมง
ค่าขึ้นตัวเรือนชิ้นงานแบบร้อน (Hot Mounting Machine) 300.-บาทต่อ 1 ตัวอย่าง
ค่าเตรียมชิ้นงานทดสอบแรงดึง (Tensile Specimen Preparations) 200 – 500 บาทต่อ 1 ชั่วโมง
ค่าเตรียมชิ้นงานทดสอบแรงโค้งงอ (Bending Specimen Preparations) 200 – 500 บาทต่อ 1 ชั่วโมง
ค่าเตรียมชิ้นงานทดสอบแรงกดอัด (Compression Specimen Preparations) 200 – 500 บาทต่อ 1 ชั่วโมง
ค่าเตรียมชิ้นงานทดสอบแรงกระแทก (Impact Specimen Preparations) 200 – 500 บาทต่อ 1 ชั่วโมง
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
ทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 3KVA 2,000.-บาทต่อ 1 ชิ้นงาน
ทดสอบฮาร์โมนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 3KVA 2,000.-บาทต่อ 1 ชิ้นงาน