งานบริการวิชาการ ผู้ประสานงาน
  • Compound NR-Si
อาจารย์รัตนาภรณ์ มั่นทุ่ง
  • PP/Graphene และ ABS/Graphene composite
อาจารย์ ดร.บัญชา สุขสุทธิ์
  • 3D conductive filament for 3D printer
อาจารย์ ดร.บัญชา สุขสุทธิ์
  • ชุดสาธิตจำลองการไหม้จากความร้อน
อาจารย์์ ดร.ชาญยุทธ ขจรไตรเดช
  • ทดสอบแรงดึงของวัสดุ
อาจารย์ฐาปณี วงศ์ปรีดี
  • Conductive Poly (lactic acid) /Graphene Nanocomposite
อาจารย์ ดร.บัญชา สุขสุทธิ์