• อาจารย์ ดร. ธวัชชัย วงศ์ช่าง
 • Dr. Tawatchai Wongchang 
 •       รักษาการแทนคณบดี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 • อาจารย์ สามัญ คำภาแก้ว
 • Saman Kumpakaew
 • รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
 • กิจการนักศึกษา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 • อาจารย์ ดร. จักกฤษณ์ เสณีตันติกุล
 • Dr. Jakkid Sanetuntikul
 • รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
 • บริการวิชาการ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 • อาจารย์ รัตนาภรณ์ มั่นทุ่ง
 • Rattanaporn Manthung
 • รักษาการผู้ช่วยคณบดี
 • ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
 • และประกันคุณภาพการศึกษา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 • อาจารย์ สถาพร อยู่สมบูรณ์
 • Sathaporn Yoosomboon
 • รักษาการผู้ช่วยคณบดี
 • ฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • และประชาสัมพันธ์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 • อาจารย์ ธนวัฒน์ โพธิ์งาม
 • Thanawat Pongam
 • รักษาการผู้ช่วยคณบดี
 • ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและสหกิจศึกษา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 • อาจารย์ ดร. เฉลิมชัย ไชยธงรัตน์
 • Dr. Chalermchai Chaitongrat
 • รักษาการผู้ช่วยคณบดี
 • ฝ่ายแผนและบริหารทรัพยากร
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 • อาจารย์ จารุวัลย์ ไชยานุพงศ์
 • Jaruwan Chaiyanupong
 • รักษาการผู้ช่วยคณบดี
 • ฝ่ายบริการวิชาการ
 • และอุตสาหกรรมสัมพันธ์
 • คณะวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยี